Тимчасовий порядок дистанційної роботи екзаменаційних комісій у НУБіП України у 2019/2020 н.р. в умовах карантину схвалено ректоратом

 

1. Екзаменаційні комісії (далі – ЕК) проводять згідно із затвердженим графіком освітнього процесу на 2019/2020 навчальний рік дистанційну роботу з атестацій здобувачів вищої освіти університету для встановлення відповідності засвоєних ними рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти для осіб, які завершують навчання за спеціальностями і освітніми програмами підготовки фахівців освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів − ОКР) бакалавра та магістра денної і заочної форм навчання.

 

 

2. Для організації дистанційної роботи ЕК декани факультетів і директори ННІ спільно із завідувачами кафедр, гарантами програм:

 

 

розробляють та затверджують погоджений з головою комісії розклад роботи кожної ЕК (склад якої затверджується наказом ректора університету), не пізніше ніж за місяць до початку проведення атестації здобувачів вищої освіти (атестаційного (кваліфікаційного) екзамену або/та захисту дипломного проекту (роботи) чи магістерської роботи);

 

розміщують розклад роботи кожної ЕК на офіційній вебсторінці факультету (ННІ) та доводять його до відома членів ЕК і здобувачів вищої освіти;

 

готують згідно з вимогами «Положення про екзаменаційні комісії в НУБіП України» усі документи, потрібні для роботи ЕК, у тому числі наявні для роботи комісії роздруковані екземпляри випускних робіт студентів, розміщують їх електронні копії на Google Диску, надають доступ до них голові та членам ЕК;

 

забезпечують у період роботи ЕК якісний дистанційний зв'язок між всіма членами ЕК та здобувачами вищої освіти (з використанням електронних ресурсів Zoom, Cisco Webex Meeting тощо);

 

забезпечують згідно з вимогами «Положення про екзаменаційні комісії в НУБіП України» у день проведення роботи ЕК контроль за своєчасним оформленням усієї необхідної документації ЕК та вчасним отриманням її в розпорядження деканату факультету (дирекції ННІ).

 

3. У день проведення атестаційного (кваліфікаційного) екзамену (захисту дипломних проектів (робіт) чи магістерських робіт) члени ЕК: